MFF Notebook > Logika

Logika

Booleovská n-krychle

  • Vrchol představuje stavový index. Minterm = onset vrchol = 1. Offset vrchol = 0.
  • Pokrytí onset a don't care vrcholů vyjadřují implikanty.
    f = a b c + a b c + a c
    f – výsledná funkce; (a b c) ani (a b c) nejsou přímé implikanty, protože jdou zjednodušit na (a c), což je přímý (podstatný) implikant. Nepřímé literály se můžou z výrazu odstranit, aniž by se změnila výsledná funkce. Literály přímé jsou tedy a, c; literály nepřímé jsou b, b.
    Krychle je přímá, jestliže je složena jen z přímých literálů.
  • Přímá krychle je podstatná (neredundantní), jestliže obsahuje minterm, který není obsažen v jiné přímé krychli. Pokud přímou krychli z řešení vyjmu, nebudu mít pokryté všechny onset vrcholy. Redundantní krychle je tedy přebytečná krychle.

Creative Commons License